Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Wat is 'n omgeegroep?
Dis 'n kleingroep van christengelowiges wat:

  • God Drie-enig aanbid
  • Vir mekaar omgee
  • Uitreik na ander mense

Dit behels dus 'n verbintenis (“commitment”) op drie vlakke: God, mekaar en ander. Na bo, na binne en na buite! In Engels praat ons van “cell groups, fellowship groups, kinship, koinonia, life groups” of doodgewoon net van “small groups”. Ons verkies om dit omgeegroepe te noem!

Die kerk as familie.
Die Bybel leer ons dat God ons Vader is en dat ons broers en susters in die geloof is. 'n Omgeegroep is dus 'n geestelike familie!

Koinonia.
In die Nuwe Testament is daar 'n besondere woord, naamlik koinonia wat in Afrikaans vertaal word as: nabye/innige gemeenskap of met onderlinge verbondenheid (Handelinge 2: 42). In Engels is die woord: "fellowship". Dit gaan daaroor dat christene nie oppervlakkige verhoudinge met mekaar het nie, maar diepte verhoudinge waarin ons by mekaar se lewens betrokke is. Ons deel mekaar se lief en leed, is mededeelsaam en help mekaar waar ons kan.

Missionaal.
Omgeegroepe is missionale (gestuurde) geloofsgemeenskappies. God stuur omgeegroepe!

  • God stuur ons na mense in nood (gemeenskapswerk). Dit beteken doodgewoon dat mense honger of dors, sonder skuiling en huisvesting, sonder klere en toegang tot mediese dienste of skoon water is! Omgeegroepe kan dus ‘n groot rol in sosiale transformasie speel. Dink aan Jesus. Hy was bereid om die heerlikheid wat Hy saam met sy Vader geniet het prys te gee en ‘n mens te word om onder ons te kom woon.
  • Omgeegroepe word ook gestuur om die werk van evangelisasie te doen. Om te evangeliseer is om vir ander die goeie nuus of blye tyding van die liefde van Jesus te vertel!

Kontak Mynhardt Smit (076 193 6604) of die kerkkantoor (021 981 2690) indien jy meer inligting verlang of by só 'n groep wil inskakel.